תקנון האתר

 

תנאי שימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט BSHARE.CO.IL (להלן: "האתר") אשר מעניק לגולשיו האפשרות לרכוש מגוון מוצרים מספקים שונים במחירים אטרקטיביים. 

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת גבע דיזיין (להלן: "החברה").

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר ולרבות באפליקציות סלולר ו/או כל פלטפורמה אחרת ולרבות שירותים של צדדים שלישיים העושים שימוש בתוכן האתר ביישומים ושירותים נוספים, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכיו"ב).

בנוסף, תנאי השימוש חלים על שימוש שנעשה בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, אנא עזוב האתר מיד.

 

כללי

 1. יש לקרוא הוראות ותנאי שימוש אלה בעיון רב.
 2. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאיה שימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מבקרים מנויים, משתמשי אפליקציה ו/או כל פלטפורמה אחרת וכל הגולש באתר (להלן: "המשתמש/ים").
 3. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 4. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 5. מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מידע (לרבות, אך לא רק, כל גרפיקה, תוכן, תמונה, מלל וכיוצ"ב) המפורסם על ידי מוכרי/ספקי המוצרים/השירותים באתר.
 6. מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מידע (לרבות, אך לא רק, כל גרפיקה, תוכן, תמונה, מלל וכיוצ"ב) המצוי באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות (links) או אתרי מוכרי מוצרים/שירותים. כן, החברה אינה אחראית לשינויים שיעשו באתרים הנ"ל.

 

תוכן האתר

 1. האתר הינו אתר המציע לרכישה אינטרנטית או טלפונית מרכולתם של מוכרי מוצרים/שירותים חיצוניים שאינם קשורים לחברה, הכל כמופיע באתר.
 2. המידע באתר מובא כמות שהוא (AS IS) ולא ניתן לערכו ולהתאימו לכל משתמש בנפרד. התוכן המקובץ באתר ובשירותים הנלווים אליו מובא ומסופק לאתר ע"י עובדי האתר, כתבים חיצוניים, פרסומים מטעם מבקרי האתר, מכתבים שמתקבלים במערכת האתר וע"י מוכרי מוצרים/שירותים.
 3. המידע באתר הינו לשימוש אישי בלבד ואסור להעתיקו ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.
 4. ביקורות, דירוגים ופרסומים מטעם מבקרי האתר אשר התקבלו במערכת האתר, מובאים למשתמשים כמות שהם (AS IS) ומטרתם לתת למשתמשים מידע מדויק ועכשווי בקשר עם תוכן האתר הרלוונטי. למרות האמור, אין באפשרות החברה לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים והחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לתוכנם.
 5. החברה לא מתחייבת לפרסם כל ביקורת, דירוג או פרסום של משתמשים והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, בין היתר, להמלצות או ביקורות למוצרים/שירותים שמפורסמים למכירה באתר.

 

רכישת מוצרים/שירותים באתר

 1. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בו למכירה. במידה שתיעשה עסקה בין משתמש לבין מוכרי מוצרים/שירותים או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין המשתמש לבין הספק/נותן השירותים בלבד וללא שום אחריות או חבות של החברה. אחריות כלפי כל מוצר או שירות – ככל שזו אכן תינתן, תהא של הספק או נותן השירותים בלבד ובהתאם למפורט בדף המוצר.
 2. החברה אינה אחראית כלפי המשתמשים ו/או כלפי רוכשי המוצרים בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שנרכשו על ידם באמצעות האתר. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או לשירותים – אלא מוכרי המוצרים ו/או השירותים והם בלבד. החברה לא בדקה בשום צורה ואופן את המוצרים/השירותים הנמכרים ואינה אחראית לתקינותם, לתוכנם או למהותם. חרף האמור, החברה תעשה כל שביכולתה שתיאורי המוצרים/השירותים שיימכרו באתר יהיו מדויקים ככל האפשר. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם החברה בעניין כל תקלה בקשר עם רכישת מוצר/שירות והחברה תעשה כל שביכולתה על מנת לבדוק טענת משתמש.
 3. סדר המוצרים/השירותים המופיעים באתר אינו מעיד על טיבם או על איכותם.
 4. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש/מבקר באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע משתמש באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר.
 5. מובהר כי בכל מקרה, האחריות לפרסום, טיב, איכות ו/או להימצאות המוצרים/השירותים היא בידי מוכרי המוצרים/השירותים בלבד. המשתמש מוותר ומשחרר את החברה, מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה ושלוחיה מכל טענה, דרישה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, הפסד, חסרון כיס, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
 6. על רכישת מוצרים/שירותים באתר על ידי משתמש יחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן''). משתמש רשאי לבטל עסקת רכישת מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. לא תעמוד למשתמש זכות ביטול רכישת מוצר/שירות במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי נסיעה, הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010. כן, החברה או מוכר המוצר/השירות רשאים לגבות דמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של ביטול רכישת מוצר/שירות עקב ליקוי/תקלה/פגם/אי התאמה יבוא המשתמש בדין ודברים ישירות למוכר המוצר/השירות ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

 

 

יצירת משתמש / מנוי לאתר

 1. מנוי המשתמש אישי ואינו ניתן להעברה.
 2. על מנת לקבל רשות כניסה לאתר וליהנות משירותיו מקבל כל משתמש שם משתמש וסיסמה או כניסה באמצעות אתר פייסבוק וחשבון גוגל. המשתמש והוא בלבד אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, והוא לא ימסור אותם לאחר. המשתמש נדרש לדווח באופן מיידי לחברה כל אימת שהינו מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בשם המשתמש או בסיסמה או בפרטים אחרים שנמסרו לצורך שימושו באתר.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת שם המשתמש וסיסמתו או לחשיפת כל מידע אחר בקשר עמם. לעומת זאת, המשתמש מתחייב לשאת באחריות לנזק שייגרם לחברה ו/או לכל גורם אחר בעקבות שימוש של אדם אחר בשם המשתמש שלו ו/או בסיסמה שלו ו/או בפרטים אחרים שנמסרו על ידו לצורך כניסה לאתר ושימוש בו. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשם המשתמש, בסיסמה או בפרטים מזהים אחרים של כל אדם אחר בכל זמן שהוא ללא רשותו של אותו אדם.
 4. החברה רשאית מדי פעם בפעם לדרוש מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות הסיסמה, לפי שיקול דעתה.
 5. שימוש באתר מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר. למען הסר ספק, אין ביצירת שם משתמש כדי להקנות למשתמש שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצויים באתר.
 6. המשתמש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה.
 7. ככל שיבקש משתמש לרכוש מוצר/שירות באמצעות האתר, הוא מתחייב למסור כרטיס אשראי על שמו ובתוקף.
 8. המשתמש מסכים כי אם מסר פרטי כרטיס אשראי יחויב חשבונו בסכום המוצג באתר.

            החברה לא תעביר פרטי כרטיס אשראי לצדדי ג'.

 

 הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב ומצהיר כי יעשה אך ורק שימוש חוקי באתר ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה והוראות אחרות המתפרסמות באתר.
 2. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
  1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  2. כל חומר פורנוגרפי, ארוטי או בעל אופי מיני או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
  3. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  4. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals), יישומים מזיקיםmalicious) applications),  וכיו"ב;
  5. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  6. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
  7. כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
  8. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  9. כל חומר העלול להטעות צרכן;
  10. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
  11. כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  12. בנוסף מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 3. בנוסף, כל משתמש המדרג וסוקר מוצר/שירות או המפרסם תכנים באתר מתחייב כי התוכן הנכתב על ידו ייכתב בתום לב, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי.
 4. המשתמש נותן בזאת את אישורו המפורש לחברה לפרסם את התכנים ללא פרסום שמו, וכן הסכמתו להעניק לחברה רישיון שימוש כלל עולמי, בלתי הדיר, לא מוגבל בזמן, לא בלעדי, חופשי מכל תשלום, להשתמש בתכנים שיעלה לאתר, להעתיקם, להציגם, להפיצם, למכור עותקים ולהכין יצירות נגזרות מהם וכן להסמיך אחרים או לתת רישיונות לאחרים לעשות כל אחת מן הפעולות האמורות, בכל מדיה בפורמט אלקטרוני או מודפס.
 5. להסרת כל ספק, החברה תהיה רשאית לערוך את התכנים, לקצרם, ואף לדחות אותם כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 6. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות מתנאי שימוש אלה, ו/או של שכל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המוצרים לרבות הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, אייקונים (icons), הכתבות והוידיאו המתפרסמים באתר בכל המדורים, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הנן של החברה בלבד.
 2. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, במערכת האתר ובכלל זה בכל היישומים, הקודים, הקבצים הגרפיים והטקסטים - ובבסיס המידע ובתוכנה של האתר אלא אם מצוין אחרת באתר ולמעט מידע שמסופק על ידי מוכרי מוצרים/שירותים שהינו על אחריותם הבלעדית.
 3. השימוש בתוכן האתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד ושימוש מסחרי באתר אסור בהחלט.
 4. אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה.
 5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק").
 6. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

הגנת הפרטיות

 1. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 2. החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות, בכל עת ולשיקול דעתה.
 3. מומלץ להתעדכן מעת לעת ולקרוא מחדש את מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידי החברה כדי להיות מעודכנים במדיניות הגנת הפרטיות המעודכנת ביותר.
 4. האתר עשוי לשמור, לאסוף ולאחסן מידע ו/או נתונים אודות המשתמשים באתר.
 5. האתר עשוי לעשות שימוש במידע ו/או בנתונים אודות המשתמשים באתר (לרבות משלוח הודעות ו/או חומר פרסומי), אלא אם משתמש יבקש בכתב להסירו ואז יוסר בהקדם האפשרי על ידי החברה.
 6. האתר לא ימסור פרטי משתמש לצד ג', אלא לצורכי התקשרות בין משתמש לבין ספק ו/או נותן שירות. חריג לכך, הוא צו שיפוטי שיורה לאתר למסור נתונים.
 7. ככל שמשתמש יתקשר עם ספק ו/או נותן שירות ויועבר לאחרון מידע ונתונים, תחול מדיניות הפרטיות של אותו ספק או נותן שירות וכן תחול אחריותו לכך.  

  

  אחריות ושיפוי

 1. המוצרים המוצעים באתר על שם ספק גבי דיזיין הינם בבעלותו המלאה של שמעון גבע ח.פ.057144024. התשלום עבור מוצרים אלה עובר ישירות למספר ספק של חברת אשראי של שמעון גבע.  חשוב לציין כי הסליקה, החשבוניות, השירות ואחריות עבור מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של שמעון גבע 057144024. זמן האספקה עבור מוצרים אלה הינו עד 21 ימי עסקים.
 2. החברה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
 3. החברה ו/או מי מטעמה כולל עובדיה, מנהליה ו/או ספקי המידע שמצוי באתר אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המשתמש, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע.
 4. החברה איננה מתחייבת כלפי המשתמשים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל החברה ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 5. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המוצגים באתר אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. במקרה זה נודה אם תיידע את החברה על כך. מובהר כי החברה תפעל בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה מעודדת את המשתמשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם ברשת האינטרנט, ובכלל זה מידע שמשתמשים אחרים ו/או מוכרי מוצרים/שירותים מציגים באתר. ככל שהדברים אמורים במידע מקצועי, יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה ולזכור כי המידע האמור איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות ולא תשפה ו/או תפצה משתמש בסכום הגבוה מסכום רכישת מוצר/שירות שרכש המשתמש.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. החברה רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 

דין ומקום שיפוט

 1. על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.

כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

 

לקוחות מספרים