תקנון הגרלה פייסבוק

תקנון

פעילות בדף פייסבוק – טלויזיה במתנה 32" Bshare

 

חברת Bshare, מקיימת מעת לעת פעילויות או הגרלות נושאות פרסים אשר פתוחות אך ורק לאוהדים בדף Bshare ברשת החברתית "פייסבוק" (Facebook) (להלן: "דף" ו"אתר פייסבוק" בהתאמה), ואשר ההשתתפות בהן כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר פייסבוק (להלן: "הפעילות"). לפיכך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי התקנון או איזה מהם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

 1. הוראות כלליות
  1. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו ופתוחה לכל החברים הרשומים של עמוד הפייסבוק המעוניינים לקחת חלק בפעילות (להלן: "המשתתף/פים"), בכפוף לתנאי הפעילות המפורטים בדף הפעילות המפורסם בדף החברים באשר לפרטי פעילות ספציפית (להלן: "דף הפעילות") ולהוראות תקנון זה.
  2. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו הסכם לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה מצד המשתתף בפעילות לכל האמור בו וויתור מצד המשתתף על כל טענה ו/או דרישה כנגד Bshare ו/או מי מטעמה בקשר להשתתפותו בפעילות.
  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין דף הפעילות, תגברנה הוראות דף הפעילות.
  4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
  5. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  6. השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור והסכמה לכך שBshare רשאית להשתמש בכל מידע בקשר להשתתפות בפעילות לצורך הפעלת הפעילות ו/או פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
  7. Bshareשומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לך לקחת חלק בפעילות באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתקנון אתר פייסבוק ו/או בניגוד לכל דין ו/או אם הפרטים שמסרת לBshare ברישום לפעילות, כמפורט להלן, הינם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים והינך מוותר על כל טענה כנגד Bshare בגין האמור.
  8. Bshare רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי ו/און עדכון כאמור יחייב מרגע פרסומו בדף החברים.
 2. הפעילות
  1. פרטי כל פעילות יפורטו בדף העסקי של Bshare. במסגרת הפעילות 'טלויזיה 32" במתנה" יוזמנו המשתתפים למלא את פרטיהם בטופס ולכתוב מילה "נרשמתי" בתגובה לפוסט,  לעשות ליק לעמוד בהתאם לאמור בפוסט הפעילות.
  2. למען הסר ספק, Bshare אינה מתחייבת לפרסם כל תוכן שישותף במסגרת הפעילות, והינה רשאית לפסול ו/או להוריד תוכן משתתף לאחר פרסומו, מכל סיבה שלא תהא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרת אלו מהוראות סעיף 4 לתקנון זה על ידי המשתתף.
  3. אלא אם נאמר אחרת בדף העסקי של Bshare, מבין התכנים המשתתפים שייכללו במאגר התכנים עד תום תקופת הפעילות, ייקבעו הזוכה או הזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של צוות נציגי Bshare.
  4. הפעילות תחל ותסתיים במועדים הקבועים בדף Bshare ("תקופת הפעילות") בהתאם לפרסום בפוסט הפעילות. תוכן משתתף שלא יתקבל בתקופת הזמן המוגדרת בפוסט הפעילות, לא ישתתף. פרסום שם הזוכה יתבצע עד 5 ימים מסיום הפעילות בהתאם למפורסם בפוסט הפעילות בעמוד.
  5. Bshareרשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם, לרבות להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או כל מועד הקבוע בה, בהודעה אשר תתפרסם בדף העסקי. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Bshareשומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה או מניעה, מכל מין וסוג שהוא, עקב אילוצים שאינם תלויים בה או מכל סיבה אחרת.
 3. בחירת הזוכים והפרסים
  1. מבין המשתתפים שייכללו במאגר התכנים המשתתפים יבחר זוכה אחד עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של צוות Bshare, בכפוף לעמידת המשתתף בתנאי תקנון זה והוראותיו, המשתתפים אשר התוכן המשתתף שלהם ייבחר כתוכן הזוכה (להלן: "הזוכה"), יזכה בפרס כמפורט בדף הפעילות (להלן: "הפרס").
  2. אלא אם נאמר אחרת בדף העסקי, ההודעה לזוכה תימסר בתוך חמישה (5) ימי עסקים מתום תקופת הפעילות או בסמוך לכך, באמצעות שליחת הודעה פרטית בפייסבוק וציון כולל תיוג של שם הזוכה על השרשוש של הפוסט. במידה ולא אותר הזוכה המקורי וזאת חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרו יועבר הפרס למשתתף הבא לאחר הזוכה המקורי, בהתאם לקביעת Bshare במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי תהא בטלה.
  3. מסירת הפרס לזוכה, אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, תבוצע בתיאום עם Bshare, במועד ובמיקום אשר יימסרו לזוכה על ידי Bshareו/או יפורסמו בדף החברים, הכל כפי שיוחלט על ידי Bshare בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. Bshare שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס וכן להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור, הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או זכאי לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
  6. Bshare שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לזוכה בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

 

 • אי התאמה בין זהות המשתמש באתר פייסבוק ו/או דף החברים לפרטים שמסר המשתתף לBshare
 • הפרת תקנון זה ו/או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את הזכיה ו/או המסירה של הפרס לזוכה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 לתקנון זה, Bshareלא תישא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם למשתתף שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Bshare בגין אירוע ו/או נזק ו/או ביטול ההצעה מכל סיבה שהיא ו/או הוצאה שתיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או מימושו.
 • ההשתתפות בפעילות וזכיית הזוכה בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידום מכירותיהן של Bshare, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של המשתתף ו/או הזוכה לפרסום כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Bshare שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם השתתפותו בפעילות, נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום תמונת הפרופיל שלו המוצגת באתר פייסבוק במסגרת סיקור ו/או פרסומים לפעילות, ככל שיהיו, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהן וללא הגבלת זמן, ומוותר על כל דרישה או טענה כנגד Bshare בגין האמור.

 • בעצם ההשתתפות בפעילות, המשתתף מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להליך ו/או אופן ו/או עצם הזכיה בפרס בפעילות.
 • הפרס המוענק בפעילות הינו טלויזיה 32"

 

 1. זכויות שימוש בתוכן המשתתף
  1. למען הסר ספק, המשתתף מתחייב להעלות תוכן בתגובה לפוסט של Bshare לצורך הפעילות, לפי העניין, רק תוכן משתתף אשר הוא בעל מלוא הזכויות ו/או ההסכמות ו/או הרישיונות בו, ואינו רשאי לשלוח כל תוכן המפר זכות יוצרים ו/או סימן מסחרי ו/או פטנט אשר אין למשתתף ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לעשיית השימוש בהם ו/או תכנים פוגעניים ו/או לא חוקיים ו/או כאלו המהווים עבירה פלילית או עוולה אזרחית, לרבות בעלי תוכן אלים, פורנוגראפי, מיני ו/או שיש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם.
  2. כל טענה של אדם כלפי תוכן אשר שותף ע"י אדם אחר במסגרת הפעילות תהיה כנגד האדם אשר פרסם את התוכן ולא כנגד Bshare.
  3. Bshareשומרת לעצמה את הזכות שלא לכלול במאגר התכנים המשתתפים בפעילות תוכן משתתף כלשהו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות שלא לפרסם ו/או לכלול במאגר התכנים המשתתפים כל תוכן שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או שאינו עומד בדרישות כל דין ו/או מזיק.
 2. אחריות
  1. Bshare אינה נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לנזקים כלשהם שייגרמו למשתתף, ישירים ו/או עקיפים, הנובעים מהפעילות ו/או בקשר לפעילות, והמשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Bshare ו/או מי מטעמה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות, לרבות בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתוכן המשתתף, נהלי הפעילות, תנאיה, דרך ניהולה, קביעת הזוכים, איכות הפרסים ומועדי אספקתם, והינך מצהיר ומתחייב כי עם השתתפותך בפעילות הינך פוטר את Bshare ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או תוצאותיה.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי Bshare לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט.

 • המשתתף בפעילת מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים או תגובות גולשים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 5.1 לעיל, למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן ינקטו Bshareו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב טעויות ו/או תקלות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא ייקלטו פרטי משתתף ו/או הזוכה בפעילות ו/או תגובות גולשים בעבור תוכן משתתף כלשהו, כי אז לBshare אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי משתתף כלשהו ו/או זוכה בפעילות ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם האמור. המשתתף פוטר בזאת את Bshare מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.

 • Bshare ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעילות התקינה של המערכות התומכות בפעילות (ממשק פייסבוק), על כל מרכיביהן, ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתפים ו/או לזוכים בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
 • המשתתף יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Bshareו/או מי מטעמה כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, בהשתתפות המשתתף בפעילות, לרבות בגין הזכויות בתוכן המשתתף ו/או בתכנים הכלולים בו. למען הסר ספק, Bshare ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לתבוע מהמשתתף פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאות (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד) שייגרם לה ו/או לצד ג' כלשהו בגין ביצוע פעולות ו/או השתתפות בפעילות בניגוד להוראות תקנון זה, לרבות בגין שימוש פסול בהעברת התוכן המשתתף ו/או תוכן הכלול בו לצורך השתתפות בפעילות.
 • מבלי לגרוע מכלליות כל האמור בסעיף זה, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 1. קניין רוחני

כל הזכויות בדף החברים, לרבות סימני המסחר וזכויות היוצרים, המוניטין, זכויות ההפצה והשיווק, זכויות בטכנולוגיה, ידע וכל פיתוח שלהם, זכויות במוצרים, בפרסומים השונים (למעט זכויות כאמור השייכות לאתר פייסבוק), הינן זכויות השייכות לBshare ו/או למי מטעמה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה ואישורה של Bshare, מראש ובכתב.

 1. דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בגין תקנון זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ולהם בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד Bshare בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

 1. סופיות

האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום כזה או אחר, אשר ניתנו, ככל שניתנו, על ידי Bshare ו/או מי מטעמה ו/או על ידי גורם אחר בקשר עם תנאי הפעילות.   

 1. שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל  Bshare באמצעות מערכת שליחת ההודעות הפרטיות שבעמוד הפייסבוק.

 

 

אנו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך בהצלחה!

 

לקוחות מספרים